Карта на продуктовия каталог

Главна категория Подкатегория Продукт
Дислексия
Заглавие: Дислексия. Cпeцифични нарушeния на спoсoбнoстта за учeнe
Автор: Екатерина Тодорова
Издателство: Нов български университет
Страници: 306
Корици: меки

Книгата e рeзултат oт дългoгoдишната клинична, тeoрeтична и прeпoдаватeлска рабoта на автoра. Прeдставя тeoрeтичeн мoдeл в пoлза на разбиранeтo на различeн тип прeрабoтка и на инфoрмация при дислeксия. Публикувани са рeзултати oт прoвeдeни изслeдвания, oтнасящи сe дo различни oбласти на кoгнитивнoтo функциoниранe, кактo и дo oсoбeнoсти на псиxo-сoциалнo функциoналнo. 

Прeдставeн e съврeмeнeн дифeрeнциалнo-диагнoстичeн мoдeл в oбластта на нарушeнията в учeнeтo и научаванeтo. Утoчнeни e дeфeрeнциран пoдxoд за прилаганe на спeциализирани интeрвeнции. Прeдпoлoжeн e актуализиран мoдeл за oцeнка на дислeксичнoтo пoвeдeниe. 

Moнoграфията e прeдназначeна за лoгoпeди и псиxoлoзи, нo и прeдoставя пoлeзна инфoрмация за спeциалисти oт други научни oбласти, кoитo сe интeрeсуват oт атипичнoтo развитиe в дeтска възраст. Toзи труд мoжe да служи и катo учeбнo чeтивo за студeнти бакалавърски, магистърски и дoктoрски прoграми, кoитo имат oтнoшeния към нарушeнията на развитиeтo.

Екатeрина Toдoрoва e магистър пo лoгoпeдия и дoктoр пo псиxoлoгия. Дoцeнт пo oбщeствeнo здравe към „Нoв български унивeрситeт”. Един oт вoдeщитe спeциалисти в oбластта на дислeксията. Члeн e на „Нациoналнo сдружeниe на лoгoпeдитe в България” и „Дружeствo на псиxoлoзитe в България”. Автoр e на прoграма за идeнтификация, oбучeниe и oцeняванe на студeнти с дислeксия в „Нoв Български унивeрситeт”.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Артикулационни нарушения
ТРЕТО допълнeно и пpepaботeно издaниe

Автор: Екатерина Тодорова
Издателство: Нов български университет
Страници: 364
Корици: меки

Книгaтa e посвeтeнa нa тeоpитичнaтa и тepaпeвтичнaтa paмкa нa спeцифичнитe нapушeния в apтикулaциятa, фонeтикaтa и фонологиятa нa бългapския eзик. Пpeдстaвeни сa конкpeтни тepaпeвтични стpaтeгии и eтaпи нa логопeдичнaтa интepвeнция пpи apтикулaционни нapушeния; apтикулaционнaтa и aкустичнaтa xapaктepистикa нa ноpмaтивнитe фонeми; видовeтe нeпpaвилнa apтикулaция; мeтодитe зa постaновкa, aвтомaтизaция и дифepeнциaция нa нapушeнитe звуковe.Ръководството пpeдлaгa конкpeтeн лингвистичeн мaтepиaл и логопeдични упpaжнeния зa пpeодолявaнe нa нapушeнaтa apтикулaция. Пpaктичeското pъководство e полeзно зa клиничнaтa paботa нa логопeди и пpeдстaвлявa интepeс зa всички, които сe интepeсувaт от пpaвилнaтa peч нa дeцaтa.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”..
И после? - 1
Съдържание: 25 илюстровани истории, всяка представена с по 5-7 цветни карти; 5 карти с въпросителен знак, инструкции, в картонена кутия. Общо 143 карти.
Размери на картите: 10х9,5 см
Образователна стойност: Подобряване на вниманието и паметта, формиране на сукцесивен гнозис, обогатяване на речника, формиране и подобряване на уменията за монологична свързана реч в устна и писмена форма

Всяка история е илюстрирана с 5 до 7 карти. Използвайте картите с въпросителен знак, за да подканите детето да разкаже какво се случило в отбелязания с тях момент. Може да поставяте въпросителните карти в началото, средата или края на историята. Историите са с различна тематика. Някои са хумористични, други подтикват към размисъл, трети са много вълнуващи заради неочакваните обрати... Общото между тях е, че подтикват към размисъл и разговор. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Открий разликите!
Възраст: 5+
Двойки карти с привидно еднакви илюстрации. Трябва да сте наблюдателни, за да откриете разликите. Има различни игри за един или двама играчи. 
Съдържание / материал: 60 илюстровани карти, 17 карти с огледални изображения, инструкции, в картонена кутия. 
Размери на картите: 9х9 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Кой говори?
Възраст: 3+
Брой играчи: 2-6

Забавна комуникативна игра, която може да се играе на открито и закрито. Един от играчите поставя превръзка на очите си и трябва да познае кой от останалите участници говори в тръбата. Играта насърчава общуването между децата и стимулира развитието на социални умения и слухови възприятия.

Съдържание
: 6 бр. гъвкави цветни тръби, 6 бр. цветни телефонни слушалки, 1 разпределителна кутия, превръзки за очи.
Материали: пластмаса
Дължина на тръбата: 1,5 м

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Говорещият язовец
Възраст: 5+
„Говорещият язовец” е колекция от много различни игри, в които езикът се използва по много забавен начин. Кой може да си спомни картинката, която противниковият отбор е извадил? Кой пръв ще открие обекта, скрит в картина с много детайли? Кой ще зададе правилните въпроси, за да разбере какви карти крият другите играчи? Кой разказва вълнуващи истории? Кой ще намери думи, които започват с един и същи звук? Кой най-добре ще обясни понятие с пантомима? Игрите насърчават говоренето и разбирането, концентрацията и паметта. 

Съдържание/ материал: 13 говорни и разказвателни игри за максимум 6 играчи на 5 години и повече, 6 детайлни картини, 120 карти с картинки, 1 табло с азбуката (латиница), 9 карти с предлози, инструкции, 1 зарче, 6 пешки. 
Размери на картинките: 29,5х20,5 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Карти: Моето тяло
С помощта на тези големи илюстрирани карти децата научат важни думи от ежедневието. Те са особено подходящи за деца под 3 години.
Размерът А5 на картите е изключително ефективен при работа с по-малки деца. За да улеснят възприятието на малчуганите под 3-годишна възраст, мотивите са в ярки цветове, с ясна форма и достатъчно голям размер така, че вниманието на малките деца да бъде привлечено и те да се съсредоточат върху това, което им се показва.  
Съдържание / материал: 32 цветни карти от картон; инструкции на български език с различни предложения за игра с картите
Размер на картите: 21х15 см (А5)

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Карти: Професии
Големи цветни карти с ясни илюстрации, представящи различните професии. В комплекта включени инструкции на български език, които предлагат интересни варианти за игра в група и в индивидуални занятия. Картите са подходящ нагледен материал за логопедична терапия.  
 
Варианти на игра
Игрите са подредени според тяхната сложност. В началото е важно да са разшири пасивната лексика на децата и те да започнат да се чувстват комфортно с новите думи, които са научили. Със сигурност децата ще познават някои от професиите, изобразени на картите, от всекидневието, книжките с картинки или приказките. За други обаче ще им липсва название. В първите игри децата чуват названията на изобразеното върху картите и ги запазват в пасивната си лексика. Следващите игри ги мотивират да започнат да използват вече наученото, т.е. игрите разширяват активната им лексика. 

Кой вижда един…
Картите са подредени с картинките нагоре и са разпръснати из стаята. Децата се движат между картите подскачайки, танцувайки, пълзейки или просто минават покрай тях като се съсредоточават върху нарисуваното. По някое време давате на децата някакъв звуков сигнал, при който всички те остават по местата си. Сега можете да попитате всяко от децата „Кой вижда един готвач / пожарникар…?”. Децата трябва бързо да открият с поглед къде лежи търсеният персонаж. Детето, което първо го е открило, вдига картата и я оставя настрана. Играта продължава докато децата не са вдигнали всички карти. 
Цел: С тази игра въвеждате думите за първи път. Децата чуват думите, изречени от вас, и ги свързват с картинките върху картите, разбират значението на изреченото и запомнят думите в пасивната си лексика. 
Съвети: При тази игра можете да повишите степента на трудност като вместо да назовавате професия, посочите думички, характерни за нея. Ако например кажете „Виждам човек с лупа в ръката”, децата трябва да се вгледат в картинките още повече. Когато детето е открило картата, на която е изобразен изследовател, то може да я назове. Така се стимулира активната лексика на децата. 
Варианти за най-малките: Вървете заедно с едно от децата между картите. Внимавайте за това коя карта ще предизвика вниманието му. Оставете го да вдигне картата и заедно разгледайте картинката върху нея. Говорете за нея, като например кажете „Това е художник. Той рисува красива, много шарена, картина”. Когато детето загуби интерес към картата, може да го оставите да си избере друга.  
 
Съдържание / материал: 32 цветни карти от картон, инструкции с предложения за игри на български език
Размери: 21х15 см
  

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Карти: В детската градина
Големи цветни карти с ясни илюстрации, представящи различни обекти от ежедневието. В комплекта включени инструкции на български език, които предлагат интересни варианти за игра в група и в индивидуални занятия. Картите са подходящ нагледен материал за логопедична терапия.  
Съдържание / материал: 32 цветни карти от картон
Размери: 21х15 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Състезание в къщата
Възраст: 5+
Брой играчи: 2-4

Настолна състезателна игра за езиково-говорно развитие

Много неща се случват в тази къща. На петте й етажа могат да се правят множество комбинации от отделни помещения. Играчите се движат от приземния етаж към тавана, като по пътя си трябва да откриват изображения на предмети от всекидневието. Но къде обикновено се намират те? Какви са наименованията им и ситуациите, в които се използват? От отговорите зависи в коя стая играчът може да отидете. 

Съдържание / материали: 1 игрална табла, 16 карти със стаи, 20 карти със събития, 4 пешки, 1 зарче, инструкции 
Размери: табла 50х36 см, карти стаи 8х8 см, карти събития 5,5х5,5 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Карти с плодове и зеленчуци
Комплектът включва 72 карти с реалистични изображения на плодове и зеленчуци и тяхното описание, легенда с мини изображения, както и памучна торбичка за съхранение.

Едно от основните предимства на игровия материал е реалистичното представяне на плодовете и зеленчуците. Реалните им изображения ще помогнат на детето да ги разпознава, да види истинските им характеристики, без да настава объркване защо ананасът е лилав и с уста, както е в  анимационните филми.

На гърба на всяка карта е дадено достъпно описание на плода или зеленчука (любопитни факти, информация за формата, аромата, цвета и произхода). 

Легендата с имена превръща работата с материала в забавна изследователска игра, която развива умения като наблюдателност и визуална памет.

Картите са подходящи при малки деца за развиване на говорните умения, изграждане на речников запас, подтикват към диалог между детето и възрастния, към задаване на въпроси.

Съветваме родителите, които работят с картите вкъщи, да не оставят малките деца без надзор с материала – това не е играчка. За да бъде максимално ефикасна, приятна и ползотворна работата, е нужно да тече диалог, да има взаимодействие, в което родителят или специалистът да участва активно.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Карти с животни
Комплектът включва 144 карти с реалистични изображения на животни и тяхното описание, легенда с мини изображения, както и памучна торбичка за съхранение.

Едно от основните предимства на игровия материал е реалистичното представяне на животните. Реалните изображения на животни ще помогнат на детето да ги разпознава, да види истинските им характеристики, без да настава объркване защо зайчето не е розово като в анимационните филми.

На гърба на всяка карта е дадено достъпно описание на конкретното животно, неговите навици, местообитание и любопитни факти. Целта е детето да изгради цялостна представа за него. 

Легендата с имена превръща работата с материала в забавна изследователска игра, която развива умения като наблюдателност и визуална памет.

Картите са подходящи при малки деца за развиване на говорните умения, изграждане на речников запас, подтикват към диалог между детето и възрастния, към задаване на въпроси.

Съветваме родителите, които работят с картите вкъщи, да не оставят малките деца без надзор с материала – това не е играчка. За да бъде максимално ефикасна, приятна и ползотворна работата, е нужно да тече диалог, да има взаимодействие, в което родителят или специалистът да участва активно.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
MUPPY захапка
Орален тренажор за коригиране наличието на дълбока захапка. Специалното капаче на този модел MUPPY не позволява пластината да бъде премествана в устата, а долната челюст бива насочвана напред. Изработена е от прозрачен гъвкав силикон.

Детските навици за смучене на палец или биберон могат да доведат до изкривяване на предните зъби и отваряне на захапката, както и да фиксират вече съществуващата задна позиция на долната челюст. Освен неприятно естетическо впечатление тези деформации водят до функционални и здравословни последствия – детето не може да отхапва и гълта правилно, артикулацията е неточна, а речта – неразбираема; дишането е през устата, което води до по-чести настинки. 

Размер 1 (червен пръстен) - подходящ за деца с млечни зъби. 

Тренажорът MUPPY е интелигентен заместител на вредните навици за смучене на различни предмети
• помага да се преодолеят всички вредни навици за смучене
• елиминира дисфункцията на езика
• укрепва мускулатурата на устните
• води до нормално затваряне на устните
• коригира вредното дишане през устата
• подпомага коригирането на говорни дефекти (напр. фъфлене)
• подпомага самокорекцията на вече съществуващи аномалии
• възстановява функционалността на захапката в случаите на отворена захапка

7 важни правила
Опитът и наблюденията на производителя показват, че повече от 90% от децата, използващи тренажор MUPPY, успяват да преодолеят вредните навици за смучене с негова помощ. Ето и няколко съвета към родителите как да помогнат на децата си:
1) MUPPY е заместител на палец или биберон залъгалка. Замяната им трябва да бъде доброволна и без натиск. 
2) MUPPY трябва да се носи всяка нощ.
3) MUPPY трябва да се носи за няколко часа и през деня (по време на игра или гледане на телевизия). По този начин детето ще свикне с тренажора по-лесно.
4) Обикновено MUPPY прекратява вредните навици в рамките на 1 седмица. За да се предотврати повторната поява на вредния навик, желателно е MUPPY да се носи още поне 6-8 седмици през нощта. 
5) Когато MUPPY не се използва, той трябва да се съхранява в чиста и хигиенична кутийка. 
6) Не забравяйте да миете редовно зъбите и MUPPY!
7) Следете за целостта на тренажора и подменете с нов при белези на износване и закъсване.  

Какво влияние оказват вредните навици за смучене?
С термина „навици“ означаваме всички (вредни) навици, които могат да доведат до неправилно развитие на оралните структури и мускулатура. Например:
• Смучене (пръст, палец, залъгалка, бутилка с биберон и др.)
• Разположение на езика между предните зъби
• Издаден напред език, смучене на устните 
• Гризане на нокти, дъвкане на химикалки
• Нарушения в гълтането, неправилно позициониране на езика
• Неправилна реч (напр. фъфлене)
• Проблеми с отхапването и дъвченето
• Дишане през устата (последиците са чести настинки, а в по-късна възраст нарушения на съня и хъркане)


Произведено в Германия.


Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
MUPPY стандарт
Възраст: 4+
Орален тренажор, представляващ, гъвкава орална пластина. Подпомага коригирането на неправилната артикулация, неправилното функциониране на езика, елиминира вредното дишане през устата, води до нормално затваряне на устните, укрепва оро-фациалните мускули и структура. В допълнение може да се използва като заместител на бебешката залъгалка. 

Размер 1 (червен пръстен) - подходящ за деца с млечни зъби
Материал: силикон

Вредните навици като смукането на палец или залъгалка, както и оралните дисфункции, съчетани с преждевременната смяна на млечните зъби, са сред най-честите причини за възникването на зъбно-челюстни деформации - отворена фронтална захапка, кръстосана странична захапка или дислоцирани фронтални зъби. Дори и да няма изразена деформация на зъбните редици, вредните смукателни навици трябва да се спрат. Оралните тренажори от серията MUPPY® са създадени именно за подпомагане на този процес.

MUPPY® стандарт може да се използва в и логопедичната терапия за повишаване силата, подвижността и тонуса на устните. При такива занимания логопедът хваща халката и я дърпа леко навън. В същото време детето трябва да задържи пластината в устата си, като я придържа с устните си и оказва съпротивление.

Поставяне
Тренажорите MUPPY се използват подобно на бибероните залъгалки. Пластината се поставя между устните и зъбите и се придържа от мускулатурата на устните.

7 важни правила
Опитът и наблюденията на производителя показват, че повече от 90% от децата, използващи тренажор MUPPY, успяват да преодолеят вредните навици за смучене с негова помощ. Ето и няколко съвета към родителите как да помогнат на децата си:
1) MUPPY е заместител на палец или биберон залъгалка. Замяната им трябва да бъде доброволна и без натиск. 
2) MUPPY трябва да се носи всяка нощ.
3) MUPPY трябва да се носи за няколко часа и през деня (по време на игра или гледане на телевизия). По този начин детето ще свикне с тренажора по-лесно.
4) Обикновено MUPPY прекратява вредните навици в рамките на 1 седмица. За да се предотврати повторната поява на вредния навик, желателно е MUPPY да се носи още поне 6-8 седмици през нощта. 
5) Когато MUPPY не се използва, той трябва да се съхранява в чиста и хигиенична кутийка. 
6) Не забравяйте да миете редовно зъбите и MUPPY!
7) Следете за целостта на тренажора и подменете с нов при белези на износване и закъсване.  

Произведено в Германия.
 
Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Лъжичка релефна твърда
Накрайникът релефна лъжичка превръща вибромасажора Z-Vibe в отлично пособие за хранителна терапия. Той е подобен на накрайника лъжичка, но се различава по релефния гръб на лъжичката. Релефната повърхност спомага за по-лесното преминаване от пюрирана към текстурирана храна и осигурява допълнителна стабилност на езика. Формата и размерът на лъжичката улесняват храненето и стимулират оралната сетивност. Проектирана е специално за малки деца – достатъчно голяма, за да побере необходимото количество храна, и достатъчно малка, за да не бъде препълнена с храна. Когато се използва с Z-Vibe, тя повишава оралната сетивност и стимулира устните, бузите, езика и челюстта. 
Тип: твърд
Цвят: жълт
Размери: 7,6х1,9х0,65 см
Възраст: 2,5 год. +
Материали: Изработен в САЩ от висококачествени, безопасни материали, които се използват за медицински инструменти. Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс. Може да се мие в съдомиялна машина. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Четка твърда
Накрайник за вибромасажор Z-Vibe. Твърдата четка може да се използва като средство за преход към истинска четка за зъби. Освен това с нея може да се прилага тактилна и проприоцептивна стимулация на езика, бузите, небцето и устните. Допълнителното използване на вибрация може да има успокояващ ефект за лицата със сензорен дефицит. 
Тип: твърд 
Цвят: жълт
Размери: диам.1,3х5,7 см
Материали: Изработен в САЩ от висококачествени, безопасни материали, които се използват за медицински инструменти. Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс. Може да се мие в съдомиялна машина. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Четка мека
Накрайник за вибромасажор Z-Vibe. Меката и еластична четка позволява да правите нежен масаж на венците. Освен това с нея може да се прилага тактилна и проприоцептивна стимулация на езика, бузите, небцето и устните. Допълнителното използване на вибрация може да има успокояващ ефект за лицата със сензорен дефицит. 
Тип: мек 
Цвят: син
Размери: диам.1,3х5,7 см
Материали: Изработен в САЩ от висококачествени, безопасни материали, които се използват за медицински инструменти. Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс. Може да се мие в съдомиялна машина. 

Probe мек
Накрайникът Probe е най-универсалната приставка за вибромасажора Z-Vibe. Има правоъгълна форма и има 3 различни повърхности – гладка, набраздена и релефна. Може да се използва за сензорна стимулация на венците, небцето, бузите, езика и устните.
Тип: мек (за лица със силен рефлекс на захапване и/или чувствителност)
Цвят: лилав
Материали: Изработен в САЩ от висококачествени, безопасни материали, които се използват за медицински инструменти. Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс. Може да се мие в съдомиялна машина. 

Накрайници за вибромасажор Z-Vibe
Стандартно вибромасажорът Z-Vibe се продава окомплектован с най-предпочитания накрайник Probe. Разработени са повече от 35 вида накрайници, които да задоволят различни терапевтични нужди. Използват се за тактилна стимулация и провокиране на сензорната аферентна връзка от устните, езика, венците, бузите и челюстта. Могат да се използват и за масаж на ръцете, дланите и други части на тялото. 
В случаи на орална отбранителност и чувствителност, започнете с гладки накрайници, а в последствие преминете на релефните. 
При упражнения за орална моторика най-предпочитани са накрайниците Probe, Preefer и Fine. 
Накрайниците лъжичка и мишка са предназначени за хранителна терапия. 
Повечето от накрайниците се предлагат в твърд и мек вариант. Меките се препоръчват за лица със силен рефлекс на захапване и/или чувствителност. Ако не сте сигурни какъв вариант да изберете, най-добре е да започнете с мекия (той е гъвкав и в същото време достатъчно здрав). 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Super Star много твърда
Дъвкалката Super Star е създадена специално за лица, които имат повишена потребност да дъвчат. Едната й страна е гладка, а върху другата има звезда. Може да се носи закачена на верижка на врата, за да бъде винаги под ръка, когато е необходима. Подходяща е за тези, които предпочитат да дъвчат с премоларите си и / или предните зъби. Super Star е безопасна алтернатива на дъвченето на моливи, ръкави, пръсти и др. Помага за успокояване и саморегулация по време на стрес и кризи, както и за подобряване концентрацията на вниманието по време на час или при други занятия. 

Дъвкалката се предлага в различни цветове, които индикират степента на твърдост на материала, от който е изработена:
1. Мека (стандартна) – подходяща за леко дъвчене
2. Твърда – подходяща за леко към умерено дъвчене
3. Много твърда – подходяща за упорито дъвчене и / или за тези, които обичат да дъвчат твърди предмети

Заради специфичната си форма различните нива на твърдост на Super Star може да се почувстват по-твърди, отколкото същите нива при някои от по-тънките дъвкалки. Така например, ако ви харесва твърдата Krypto, по-добре е да вземете мека Super Star.

Материали: изработено в САЩ от висококачествен, безопасен материал, които се използва за медицински инструменти. Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс. Материалът е отлят във форма без никакви дупки или пукнатини, които могат да задържат слюнка или бактерии. 

Всяка дъвкалка се продава с 1 бр. текстилна верижка за врата.

Внимание! Дъвкалката не е играчка. Верижката и закопчалката не са предназначени за дъвкане. Съдържа малки части, които могат да представляват опасност от задавяне. Изисква се непрекъснато наблюдение. Не е подходяща за деца под 5 години. Макар че е изработена от здрави, медицински материали, никоя дъвкалка не е неразрушима. Предвид естеството на употребата може да се очаква износване / разкъсване. Издръжливостта й зависи от количеството и интензивността на дъвченето, както и от други променливи (като сила на челюстта, нива на стрес / тревожност, наличие на сензорен дефицит и др.). При някои хора дъвкалката може да издържи вечно, други обаче могат да я разрушат почти веднага. Следете за целостта й и подменете с нова при белези на износване и закъсване.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Grabber Brick твърд
Дъвкалката комбинира предимствата на две от сериите на ARK – Р-образната форма на Grabber и релефните бутончета на Brick. Тя има редица преимущества: лесно за хващане ухо, дълго рамо за достигане на задните молари, големи бутончета от едната страна и малки – от другата за осигуряване на различна степен на тактилна стимулация.

Употреба:
- като средство за сетивна и проприоцептивна орална стимулация;
- безопасна алтернатива при хапане и дъвкане на ръце, ръкави, химикали и др.
- алтернативно средство при смучене на палеца
- за масажиране на венците при поникване на зъби
- за упражняване движението на устните, езика, бузите и особено на челюстта
- за упражняване на дъвкателните механизми без опасност от задавяне

Степен на твърдост: мека / твърда / много твърда
Подходяща е за лица, които имат умерена склонност към лапане, хапане и дъвчене на различни предмети и/или за тези, които предпочитат по-голямо съпротивление, докато дъвчат.

Цвят: светло зелен

Забележка: Grabber Brick е с малко по-голям размер (дължина 13 см, дебелина 1,3 см, ухо 5 см), в сравнение с оригиналния Grabber. Той също така има по-правоъгълна форма в сравнение с оригиналния Grabber, чиито ръбове са заоблени.

Материали: Изработен в САЩ от висококачествени, безопасни материали, които се използват за медицински изделия. Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс

Внимание! Дъвкалката не е играчка. Препоръчва се за деца на възраст над 5 години.  Въпреки че е здрава и издръжлива, тя не е неразрушима. Предвид естеството на употребата може да се очаква износване / разкъсване. Издръжливостта й зависи от количеството и интензивността на дъвченето, както и от други променливи (като сила на челюстта, нива на стрес / тревожност, наличие на сензорен дефицит и др.). При някои хора дъвкалката може да издържи вечно, други обаче могат да я разрушат почти веднага. Следете за целостта й и подменете с нова при белези на износване и закъсване. При нужда от по-твърда дъвкалка, използвайте вариантите, отбелязани като „много твърд”.


Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Накрайник за хапане XL
Накрайник за оралния вибромасажор Z-Vibe. Използва се при терапия на оралните механизми за изработване на по-здрава захапка, за усвояване на техниката на отхапване и дъвкане, за подобряване здравината и стабилността на челюстта, както и за насърчаване на оралните двигателни умения. Размерът е подходящ, за да достигнете без проблеми до зоната на кътниците. Накрайникът може да се използва и извън устата – върху бузите и устните, осигурявайки допълнителна сетивна стимулация. Може да се мие в съдомиялна.
Продава се в опаковка по 1 брой. Цветовете могат да варират. Отделно се предлага и релефна версия. 

Материали: изработен в САЩ от висококачествен, безопасен материал, които се използва за медицински изделия. Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс.
Размери: Ø1,3х6,4 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Накрайник за хапане релефен мек
Накрайник за оралния вибромасажор Z-Vibe, проектиран специално за насърчаване и стимулиране на оралните хранителни механизми. Накрайникът прилича на стандартния накрайник за хапане, но е с куха вътрешност. Тя е предназначена за пълнене с мека храна – бебешко пюре, кисело мляко, каша и др. С помощта на накрайника се въвежда концепцията, че храната трябва да се отхапва и дъвче. По желание, дължината може да се скъси чрез отрязване.  

Материали: изработен в САЩ от висококачествен, безопасен материал, които се използва за медицински инструменти. Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс.
Размери: Ø1,3х7,6 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Топлинни контейнери
Монтесори материали. Кутия с две отделения, съдържащи контейнери, които могат да се пълнят с вода с различна температура. 

Съдържание / материали: дървена кутия, 8 метални контейнера. 
Размер: кутия 21х12х9 см, контейнер Ø4х8 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Строителни блокчета, 26 бр.
Възраст: 1+
Брой играчи: 1+

Съдържание/ материали / размери: 26 бр. големи и леки строителни блокчета, изработени от борова дървесина, в 5 цвята и 11 форми. Размери: от 5х5х5 см до 20х5х5 см. Опаковка: памучна торбичка.

Приказен замък XL
Възраст: 3+
Брой играчи: 1+
 
Съдържание/ материали / размери: 56 дървени строителни и орнаментални блокчета, 10 „скъпоценни” камъка. Основно блокче: 8x4x2 см, диаметър на купола: 7,5 см. Опаковка: памучна торбичка. 
Dupla 60
Възраст: 3+
Брой играчи: 1+

Съдържание/ материали / размери: 60 бр. строителни блокчета от необработена масивна дървесина с размери 24х4,8х1,6 см. Опаковка: картонена кутия. 
 
Образователна стойност: Строителните блокчета Dupla са големи и лесни за хващане от малки ръчички. Макар формата и размерът на блокчетата да е един и същи, те предлагат много възможности за игра и строителството на къщи, замъци, гаражи и т.н.
Dupla 120, цветна
Възраст: 3+
Брой играчи: 1+
 
Съдържание/ материали / размери: 60 бр. цветни строителни блокчета от масивна дървесина с размери 24х4,8х1,6 см. Опаковка: картонена кутия. 

Образователна стойност: Строителните блокчета Dupla са големи и лесни за хващане от малки ръчички. Макар формата и размерът на блокчетата да е един и същи, те предлагат много възможности за игра и строителството на къщи, замъци, гаражи и т.н.
Дървени тухлички
Възраст: 1+
Брой играчи: 1+
 
Съдържание/ материали / размери: 32 основни тухлички (20х10х5 см), 10 бр. ½ тухлички (10х10х5 см), 4 двойни тухлички (40х10х5 см). Изработени от масивна дървесина, със заоблени ръбове и гладка повърхност. Опаковка: картонена кутия. 
Био строител
Възраст: 1+
Брой играчи: 1+

Съдържание/ материали / размери: 113 строителни блокчета в различни форми и размери. Голямо блокче: 10х5х2,5 см. Изработени от масивна букова дървесина, обработена с естествени масла. 
Строител с велкро
Нова система от детски строителни блокчета. Благодарение на велкрото, залепено по страните на блокчетата, могат да се направят гъвкави и подвижни структури, които са невъзможни за постигане с традиционните строители. 
Съдържание: 42 дървени кубчета в различни форми

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Мозайка в кутия
Възраст: 3+

Образователна стойност: Тази мозайка с цилиндрични бутони предлага много творчески възможности. Към перфорираните дъски са приложени шаблони с мотиви, за да могат децата да развиват не само собственото си въображение, но и да пресъздават предварително зададени изображения. По този начин се насърчава развитието на визуалното възприятие. 

Съдържание / материали: 800 бр. пластмасови бутона в различни цветове, 2 перфорирани дъски, 10 карти шаблони в оригинален размер, дървена кутия с капак. 

Размери: бутони Ø 1 см, дъски 28х20 см, шаблони с мащаб 1:1, дървена кутия 40х39х см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Перфорирани дъски без рамка
Възраст: 3+

Съдържание / материали: 10 пластмасови перфорирани дъски, 16 конектора за съединяване на дъските с цел по-голяма площ. 

Размери: 22х16х1,6 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Кръгли бутони мозайка 1,5 см
Възраст: 3+

Съдържание / материали: Кръгли пластмасови за мозайка с Ø 1,5 см, опаковани в буркан с винтова капачки. Приблизително 1300 бр.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Количка строители Maxi
Фино полирани дървени блокчета със скосени ръбове. Разнообразието от форми дава голяма свобода в строителството на всякакви структури. Строителните блокчета се съхраняват в дървени кутии, поставени върху платформа на колелца за по-лесно премесване.
Комплект с 198 блокчета в 8 кутии.

Размери
Кутии – 39х29х4,5 см 
Арката – Ш 26,3 см
Квадрат – 6,6х6,6 см
Дебелина на дървото – 3,3 см 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Писта с топки
Възраст: 2+
Конструктивна игра, в която децата сами изграждат писти за топките. Свързването на отделните елементи се превръща във вълнуващо проучване, чийто резултат са малки и големи кръгове, дълги прави участъци, завои и т.н. Възможните комбинации са безкрайни и различни, което прави играта интересна всеки път! Вълнуващото тук е, че топките трябва да бъдат направлявани непрестанно. Те трябва да се търкалят, побутват или спират, за да следват маршрута на пистата. Децата контролират как да се движат топките – по-бързо или по-бавно. Когато няколко деца играя заедно, топките могат и да се сблъскват. Ще продължат ли пътя си заедно, или всяка ще поеме в различна посока? 
 
Съдържание / материали: 28 свързващи се елемента в 10 различни форми; 7 топки в цветовете на дъгата; от дърво
Размери:
Дълъг прав елемент – 18х9 см
Ширина на лентата за движение – 9 см
Топка – Ø 5 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Строител с пясък
Възраст: 3+
Дървени строителни блокчета с прозрачни акрилни страни и пълнеж от цветен пясък. Децата могат да правят различни експерименти и чрез играта да опознаят статиката и силата на гравитацията. 

Съдържание / размери
16 елемента:
4 триъгълника – 12,5х12,5х12,5 см
4 правоъгълника – 13х6 см
4 квадрата – 6х6 см
4 полусфери – 13х6,5 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Строител с брокат
Възраст: 3+
Дървени строителни блокчета с прозрачни акрилни страни и пълнеж от цветна течност и блестящ брокат. Децата могат да правят различни експерименти и чрез играта да опознаят статиката и силата на гравитацията. 

Съдържание / размери
16 елемента:
4 триъгълника – 12,5х12,5х12,5 см
4 правоъгълника – 13х6 см
4 квадрата – 6х6 см
4 полусфери – 13х6,5 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Строител Дъга
Възраст: 3+
Дървени строителни блокчета с цветни прозрачни акрилни страни. 
Съдържание: 24 елемента 
Размери:
Малък триъгълник – 11х5х9,5 см
Голям триъгълник – 10х10х10 см
Квадрат – 5х5 см
Кръг – Ø 5 см
Квадрат – 10х15 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Строител с мъниста
Възраст: 3+
Дървени строителни блокчета с прозрачни акрилни страни и пълнеж от цветни мъниста. Децата могат да правят различни експерименти и чрез играта да опознаят статиката и силата на гравитацията. 

Съдържание / размери
16 елемента:
4 триъгълника – 12,5х12,5х12,5 см
4 правоъгълника – 13х6 см
4 квадрата – 6х6 см
4 полусфери – 13х6,5 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Prismo 1
Възраст: 3+

Детска мозайка - пумпал. Цветните триъгълни елементи трябва да се подредят в рамката. Когато завъртите пумпала, цветовете ще започнат да се преливат и да създават вълнуващи оптични ефекти. 
 
Съдържание / материали / размер: 1 рамка, 1 щифт за въртене, 56 триъгълничета в различни цветове, 8 блестящи триъгълничета. Опаковка – прозрачна подаръчна кутия.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Lego базови елементи
Възраст: 4+
Комплект строителни блокчета Lego в базови размери и различни цветове. 
Съдържание: 884 елемента

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Lego базови елементи плюс
Възраст: 4+
Комплект строителни блокчета Lego с различни размери, цветове и форми. Включени са фигурки за строителство и ролеви игри, сред които паяци, змии, цветя, саксии и много други.
Съдържание: 1207 елемента

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Lego врати, прозорци, покриви
Възраст: 4+
Комплект строителни блокчета Lego - врати, прозорци, покривни елементи в различни форми, размери и цветове. Вратите и прозорците могат да се отварят и затварят. 
Съдържание: 278 елемента

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Lego колела и оси
Възраст: 4+
Комплект строителни блокчета Lego – колела и оси. Тези елементи внасят динамика и движение в иначе статичната конструктивна игра. Гумите са в 4 различни размера. С комплекта могат да се направят 12 различни превозни средства.
Съдържание: 286 елемента

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Lego малки плочки
Възраст: 4+
Комплект плочки за конструктор Lego. 
Съдържание: 22 плочки в различни цветове, дебелини и размери

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Lego големи плочки
Възраст: 4+
Комплект плочки за конструктор Lego. 
Съдържание: 4 плочки в различни цветове и размери (3 бр. – 25х25см, 1 бр. – 38х38 см)

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Lego комплект
Възраст: 4+
Комплект строителни блокчета Lego, включващ елементи с различни форми, размери и цветове:
  • Lego базови елементи (609384)
  • Lego базови елементи плюс (609385)
  • Lego врати, прозорци, покриви (609386)
  • Lego колела и оси (609241)
  • Lego малки плочки (609388)

Съдържание: 2677 елемента

Бонус: Практична и здрава пластмасова кутия с капак и колелца за съхранение на конструктора.
Размери на кутията – 31х42хВ30 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Стъклена мозайка комплект
Комплект от 5 кг стъклена мозайка (микс от 10 цвята, около 1300 плочици) и 3 пластмасови табли за нареждане на мозайката (в 1 табла могат да се наредят 256 плочици).

Размери:
плочка от мозайката – 1,8х1,8 см
табла – 32х32 см
 
Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”. 
Детето в семейството
Автор: Мария Монтесори
Корица: Мека
Страници: 116 стр.
Година на издаване: 2017

Преводът на това издание е проверен от рецензент, назначен от Международната Монтесори асоциация (AMI). Тя е основана от Мария Монтесори през 1929 г. и е пазител на историята на движението Монтесори. Тя се грижи за целостта на завета на Мария Монтесори. В тази си роля AMI е отговорна за ясното представяне на философията и практиката на Монтесори, за да отговори тя на нуждите на децата и да повлияе на образователните парадигми в един бързо променящ се свят.
 
В тази книга са изложени основополагащите принципи, на които трябва да се градят отношенията между родителите и детето. Още от момента на своето раждане малкото същество трябва да бъде възприемано като личност, да бъде правилно напътствано – с любов и познание за етапите на неговото развитие. Такова отношение винаги води до неочаквано добри резултати.
Д-р Монтесори споделя с родителите и учителите своите вдъхновяващи идеи за това:
 как възрастните могат да установят по-силни връзки и по-добри отношения с децата;
 как да помогнат на детето да реализира своя потенциал и да премахнат пречките в развитието му;
 какво да предложат на децата, като избягват ненужни конфликти;
 защо трябва да се научим да уважаваме и да се доверяваме на нашите деца.

Представени са и онези прости правила, които ще ви помогнат да намерите „най-добрия път“ за развитието на децата. Дадените съвети са ясни и конкретни, но същевременно дават и повод за размисъл. Обяснени са и особеностите на реакциите на малките деца, което ни помага да видим света от тяхната гледна точка. Показаните примери поясняват идеите на Монтесори и ви позволяват да проследите как децата постепенно се изграждат и превръщат в одухотворени възрастни.


Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Триизмерни фигури

Възраст: 6+

Съдържание / материали: 10 геометрични фигури, 3 поставки.
Размери: страна на куба - 6 см.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Фигури за вгнездяване
Съдържание / материали
10 метални рамки + 10 метални фигури за вгнездяване. 
Размер на рамката: 14х14 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Дървени поставки
Съдържание / материали
2 бр. дървени поставка за фигури (артикул № 530073) 
Размери: 72x15,5x5 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Числови пръчици
Съдържание / материали: Комплект числови дървени пръчици
Размери: най-късата е 2,5х2,5х10 см, 
най-дългата е 2,5х2,5х100 см.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Кутия цилиндри 1
Съдържание / материали: Кутия с дървени цилиндри.
С намаляване на височината намалява и диаметърът на цилиндрите

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Кутия цилиндри 2
Съдържание / материали: Кутия с дървени цилиндри.
С постоянна височина и променящ се диаметър на цилиндрите
Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Кутия цилиндри 3
Съдържание / материали: Кутия с дървени цилиндри.
С намаляване на височината се увеличава диаметърът на цилиндрите

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Кутия цилиндри 4
Съдържание / материали: Кутия с дървени цилиндри.
С постоянен диаметър и намаляваща височина.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Кутии с цветни цилиндри
Съдържание / материали: Четири дървени кутии с по 10 дървени цилиндъра в жълто, червено, зелено и синьо. 
Размер на кутията: 13,5х13,5хВ7 см.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Комплект дроби
Възраст: 8+
Брой играчи: 1+

Нагледно средство за изучаване и лесно разбиране на дробите. Отделните елементи имат малки дръжки за по-лесно захващане. Металните рамки могат да се поставят върху специални поставки (530075) по-добро онагледяване.  

Съдържание: 10 рамки за 10 дробни кръга (от 1 до 1/10)
Материал: метал
Размери: метална рамка: 14х14 см / кръг: 10 см диаметър 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Дървена стълба
Съдържание / материал / размери: Стълбичката се състои от 10 дървени блокчета с дължина 20 см. Височината и ширината градират със стъпка 1 см от 1 до 10 см.

Образователна стойност: Улеснява възприемането на различните размери в две измерения. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Розова кула
Съдържание / материали: 10 бр. дървени кубчета, които променят големината си в три измерения.

Размери: Страна на най-малкото кубче – 1 см, на най-голямото – 10 см.

Образователна стойност: Улеснява възприемането на различните размери в три измерения. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Поставка за Розова кула
Дървена поставка за Розова кула (530070)

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Рамка с големи копчета
Подходящо за деца със специални образователни потребности.

Съдържание / материали / размери: Дървена рамка, покрита с плат или кожа. Покритието е разделено на две половини, съединяващи се посредством големи копчета. Рамка: 30х30 см

Образователна стойност: Желанието да бъдат независими и самостоятелни е в природата на децата. Тук се включва и изпълнението на редица сложни действия, като закопчаването и откопчаването при събличане и обличане. Работата с тази рамка помага на децата да усъвършенстват необходимата за това техника. Рамките в серията са степенувани по сложност. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Рамка с малки копчета
Съдържание / материали / размери: Дървена рамка, покрита с плат или кожа. Покритието е разделено на две половини, съединяващи се посредством малки копчета. Рамка: 30х30 см

Образователна стойност: Желанието да бъдат независими и самостоятелни е в природата на децата. Тук се включва и изпълнението на редица сложни действия, като закопчаването и откопчаването при събличане и обличане. Работа с тази рамка помага на децата да усъвършенстват необходимата за това техника. Рамките в серията са степенувани по сложност.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Рамка с връзки
Съдържание / материали / размери: Дървена рамка, покрита с плат или кожа. Покритието е разделено на две половини, съединяващи се посредством връзки. Рамка: 30х30 см
 
Образователна стойност: Желанието да бъдат независими и самостоятелни е в природата на децата. Тук се включва и изпълнението на редица сложни действия, като закопчаването и откопчаването при събличане и обличане, връзването на връзки. Работата с тази рамка помага на децата да усъвършенстват необходимата техника. Рамките в серията са степенувани по сложност.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Рамка с катарами
Съдържание / материали / размери: Дървена рамка, покрита с плат или кожа. Покритието е разделено на две половини, съединяващи се посредством катарами. Рамка: 30х30 см

Образователна стойност: Желанието да бъдат независими и самостоятелни е в природата на децата. Тук се включва и изпълнението на редица сложни действия, като закопчаването и откопчаването при събличане и обличане, връзването на връзки. Работата с тази рамка помага на децата да усъвършенстват необходимата техника. Рамките в серията са степенувани по сложност.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Закопчалки

Съдържание / материали / размери: Комплект от 8 дървени панела (около 24х15 см) с различни закопчалки, с които детето се сблъсква в ежедневието: връзки, различни копчета (обикновени, тик-так, клипсове), велкро, катарами, ципове.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Обувка с връзка
Възраст: 2+

Подходящо за деца със специални потребности

Съдържание / материали: Модел на дървена обувка (14х10,5х2,5 см) с връзка за упражняване връзването на обувки. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Цветни плочки
Съдържание / материали: Дървена кутия с 63 бр. плочки в 9 цвята с по 7 нюанса от светло към тъмно

Размери: плочка - 6х4 см, кутия – 26х22х5 см.
 
Образователна стойност: Запознаване с цветовете и техните нюанси.  

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Анимо
Възраст: 5+
Брой играчи: 2-4
 
Езикова игра с карти с глаголи, свързани с животни
 
Всеки участник получава по определен брой карти, а останалите се подреждат на купчина върху масата. Играта започва най-малкият участник, като поставя отворена една от своите карти. След това играчите се редуват, като поставят по една от своите карти до последната отворена. Всяка нова карта трябва да показва или същия човек, или друг човек, но извършващ същата дейност като тази на последната отворена карта. Ако играч няма подходяща карта, с която да играе, той трябва да изтегли една от тестето на масата. Играта печели този, който пръв свърши картите си.
Дейностите, показани на картите са: хранене, галене, яздене, снимане, четкане, улавяне, превързване, разхождане на животно

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Localo
Възраст: 5-99
Брой играчи: 2-4
Съдържание: 36 карти
Размери на картите: 7,9х12 см

Игра с карти за стимулиране на речевата продукция. Подходящи за терапия на дисфазия и афазия

Забавна игра с 5 предлога за местоположение. Четири човека се намират на 6 различни места (на дивана, под чадъра, пред вратата, зад оградата, до кофата за боклук, в лодката). 
Всеки участник получава по определен брой карти, а останалите се подреждат на купчина върху масата. Играта започва някой от участниците, като поставя отворена една от своите карти. След това играчите се редуват, като поставят по една от своите карти до последната отворена. Всяка нова карта трябва да показва същия човек, намиращ се на друго място, или друг човек, но със същото местоположение като този на последната отворена карта. Ако играч няма подходяща карта, с която да играе, той трябва да изтегли една от тестето на масата. Играта печели този, който пръв свърши картите си. Играта става още по-забавна с участието на допълнителните карти – Плюс 2, Пропускане на ред и Жокер.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Глаголи
Комплектът включва две игри с карти с акцент върху спрежението на глаголите

Игра 1 – „Ядене на сладолед – Лиза яде сладолед”
Игра с карти за упражняване на спрежението на глаголи
Брой играчи: 2-4
Възраст: 4+
Играта се състои от 16 минимални двойки карти. Едната карта от двойката показва действие с обект, но без извършител, например игра с топка, четене на вестник. Другата карта показва субект, извършител на действието, например момче играе с топка, мъж чете вестник. Картите с действие се поставят закрити накуп върху масата, а картите с персонажи се разпределят между участниците, които ги подреждат отворени пред себе си. Играчът, който е наред, тегли една карта действие от тестето и описва нарисуваното (напр.: ядене на сладолед). След това търси сред своите карти такава с подходящ субект. Когато я намери, поставя картата с действие върху нея и съставя изречение като например Момичето яде сладолед. Победител е играчът, който пръв закрие картите си с персонажи. 

Игра 2 – „Аз отивам, ти отиваш”
Игра със зарче за упражняване спрежението на глагола в 1. и 2. лице единствено и множествено число
Брой играчи: 2-4
Възраст: 4+
Играта се състои от 27 карти с действия и 32 персонажни карти (по 8 за Аз, Ти, Ние и Вие). Преди началото на играта ръководителят избира 16 карти с действия и ги подрежда отворени на масата. След това решава с кои персонажни карти ще се играе (напр. с Аз и Ти или Ние и Вие). Картите с действия се покриват с персонажните карти така, че фигурите отдолу и зарчето да останат видими. Играчите се редуват да хвърлят зарчето и според показанието му се движат по наредените карти. Когато спрат на някоя позиция, те отварят персонажната карта. Ако тя е Аз или Ние, играчът трябва да състави изречение с тях, например Аз ям сладолед. / Ние ядем сладолед. С това играчът печели картата и може да играе още веднъж. Ако обаче отвори персонажна карта Ти или Вие, той трябва да състави съответното изречение, но след това да даде картата на играча в дясно от себе си, който получава и правото да продължи играта. Играта приключва, когато всички карти с действия останат отворени. Победител е играчът с най-много спечелени персонажни карти. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Истории с глаголи
Езикова игра с карти за упражняване употребата на глаголи, често използвани в ежедневието
 
Възраст: 5+
С картите децата се научават да назовават правилно действията, да спрягат глаголите и да ги използват в различни фрази. Картите „Истории с глаголи” предлагат един забавен начин за упражняване именно на това. Всяка от 18-те истории е представена в 4 картинки, всяка с акцент върху определен глагол, използван често в ежедневието. Историите дават възможност да се упражнят 72 често срещани глагола като седя, лежа, пека, опитвам, плувам, споря, отивам и много други. Фокусът на всяка карта е насочен към съставянето на изречение с конкретен глагол. Децата могат да бъдат подпомагани и насочвани с въпроси, за да открият търсения глагол (или подходящ синоним). Докато описват и говорят за картинките, децата могат да открият и други действия, представени на картите, и така да упражнят употребата и на други глаголи.

Съдържание: 18 истории, всяка представена с по 4 карти. Общо 72 карти с размери 9х9 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Карти: Лексика
Комплект карти с цветни илюстрации за формиране на пасивен и активен речник. Картите могат да се използват и като стимулен материал за описание на обекти, съчиняване на истории, диференциране и класифициране по тематични категории и др. Застъпени са темите: домашни и диви животни, хранене и пиене, плодове и зеленчуци, в училище, къде живеят хората, облекло, календар и годишно време.
Съдържание: 180 карти
Размери на картите: 11х11 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
И после? – 2
Съдържание: 24 илюстровани истории, всяка представена с по 5-7 цветни карти; 3 карти с въпросителен знак, инструкции, в картонена кутия. Общо 145 карти
Размери на картите: 10х9,5 см
Образователна стойност: Подобряване на вниманието и паметта, формиране на сукцесивен гнозис, обогатяване на речника, формиране и подобряване на уменията за монологична свързана реч в устна и писмена форма

Всяка история е илюстрирана с 5 до 9 карти. Използвайте картите с въпросителен знак, за да подканите детето да разкаже какво се случило в отбелязания с тях момент. Може да поставяте въпросителните карти в началото, средата или края на историята. Историите са с различна тематика. Някои са хумористични, други подтикват към размисъл, трети са много вълнуващи заради неочакваните обрати... Общото между тях е, че подтикват към размисъл и разговор. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Topologix
Възраст: 3–6

Къде е жабката? Тя е в къщата.
А къде е мишката? Тя е в кофата?
Забавна игра, в която децата трябва да определят позицията на 5-те животни, съобразявайки се с 5-те елемента на таблата. Лесен и забавен начин да запознаете децата с пространствените отношения и употребата на предлози за място.

Материали: 1 игрална табла от дърво, 20 карти – ламинат 
Размер на кутията: 21,5х21,5х3 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Мо открива времето
Серия картини на тема „Дневен режим” и книга с работни листове

Възраст: 6-9
Какво правя през деня? Колко време ми е нужно, за да си подготвя домашните или да поиграя с другите деца? Кога трябва да си лягам да спя? 
Заедно с главния герой Мо, децата откриват времето. Те разбират как денят им е разделен на отделни интервали, по кое време трябва да направят нещо и колко би трябвало да продължи то. 
Колко време е нужно за ежедневните рутинни дейности и какво да правят със свободното си време. Колко дълго могат да играят или да гледат телевизия? Могат ли да управляват времето и да правят това, което пожелаят? 
Серията картини е подходяща не само за говорене върху времето, но и за други важни за децата теми, като например влиянието на телевизията, компютрите и интернет върху техния живот. 

Описание на материала
19 серии картини, всяка с по 2-5 карти. Общо 66 цветни карти с размери 9х9 см.
Включени са още учебен часовник, книга с работни листове за прекопиране, инструкции.
Картите от всяка серия са номерирани на гърба. Всяка серия може да се разглежда като отделна, но лесно може да се превърне и в етап от по-дълъг период от време. Учебният часовник ще помогне с определянето на времето.

Учебни цели и етапи
• Определяне на последователност на действия
• Подреждане на отделните стъпки в хронологичен ред
• Определяне на начало и край на действие
• Преценяване, измерване и сравняване продължителността на дейности 
• Разпределяне на времето и планиране на действия 
• Устно разказване на последователност от събития
• Обогатяване на речника, подобряване на изреченската структура и използване на съюзни връзки

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Bunny Boo
Възраст: 2+
Брой играчи: 1+
Забавна игра за развитие на пространствената ориентация и логическото мислене. Къде е зайчето? Дали е в кутията, или е зад нея? Показва ли се от дупката, или наднича през отвора звезда? В играта са включени и карти със задачи за конструиране, които са степенувани по трудност. Играта е подходяща за нагледно представяне на понятията „горе-долу“, „вътре-вън“, „видим-скрит“ и т.н., както и за упражняване употребата на предлозите за място 
Съдържание / материали: 1 фигурка на зайче и 3 блокчета от дърво; 60 карти със задачи 
Размери:
Зайче – височина около 10 см
Кубче – дължина на страната 9,5 см

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Gambini: Категории 2
Възраст: 4+
Брой играчи: 2-4
Съдържание: 48 карти от картон, разпределени в 12 категории по 4 карти 
Класическа игра за когнитивно и езиково-говорно развитие. Картинният материал позволява различни начини за игра. Един от най-разпространените е откриване, назоваване и съотнасяне на обект към принадлежащата му семантична категория. Изображенията са ясни и конкретни, което ги прави лесни за възприемане от децата.

Категории и обекти:
Животни: маймуна - жираф - слон - лъв
Плодове: банан – портокал - лимон - праскова
Зеленчуци: картоф - лук – зеле / карфиол - чушка
Мебели: рафта/поставка - фотьойл - диван - кутия за играчки
Съдове: тенджера - купичка - чаша – дъска за рязане
Инструменти: джобно ножче - бургия - пила - отвертка
Облекло: яке - обувка - шапка - чорап
Играчки: строител - пъзел – люлеещо се конче - магазин
Превозни средства: велосипед - влак - камион - хеликоптер
Сгради: супермаркет - кула – закрит плувен басейн - небостъргач
Части на тялото: ръка/длан – крак/стъпало/ходило - око - ухо
Време: светкавица - градушка - мъгла - буря

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Gambini: Категории 1
Възраст: 4+
Брой играчи: 2-4
Съдържание: 48 карти от картон, разпределени в 12 категории по 4 карти 
Класическа игра за когнитивно и езиково-говорно развитие. Картинният материал позволява различни начини за игра. Един от най-разпространените е откриване, назоваване и съотнасяне на обект към принадлежащата му семантична категория. Изображенията са ясни и конкретни, което ги прави лесни за възприемане от децата.

Категории и обекти:
Животни: крава - прасе - овца - кон
Плодове: ябълка - ягода - череша – слива
Зеленчуци: краставица - морков - домат - маруля 
Мебели: легло – гардероб – маса – стол
Съдове: чаша за чай, чиния, кана, чаша за вода
Инструменти: чук - трион - клещи - ножици
Облекло: тениска - панталони - рокля - пуловер 
Играчки: топка - мече - кукла - въже за скачане
Превозни средства: кола - автобус - самолет - кораб 
Сгради: къща – гара - поща - църква 
Части на тялото: глава - корем - рамо - крак 
Време: сняг - дъжд - слънце - вятър

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Дървена мозайка
Възраст: 3+
Детска дървена мозайка.
Съдържание / материали / размери: 1 дървена табла 17х17 см с 49 отвора с диам. 18 мм; 63 дървени елемента с диам. 18 мм и височина 12 мм в жълто, синьо, зелено, червено; в картонена кутия 24x18x4 см.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Лехи с цветя
Възраст: 3+
Брой играчи: 1-10
 
Съдържание / материали / размери: 10 дървени дъски (22x3,8x2 см), всяка с по 5 дупки; 50 стъбла на цветя с 4 различни дължини (4–8 см), 50 главички на цветя (диаметър 4 см); листовка с инструкции. Дървена кутия 24,5x24,5x9 см.

Образователна стойност: Идеален ресурс за насърчаване на разпознаването на формите, размерите и цветовете.

Предложения за игра: Играта е подходяща за широк кръг дейности – съотнасяне и сортиране по цветове, броене и други игри като домино или мемори. Играчите трябва да сортират стеблата по дължина, а цветята – по форма и цвят. Може да усложните играта за по-големите деца, като включите и зарче с цветове или цифри. Наблюдавайте как цветята растат и градината се оформя с всяко хвърляне на зара. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Гъсенички и кулички
Възраст: 1+
Брой играчи: 1-8

Съдържание / материал / размери: 36 дървени елемента за нанизване (5х3 см); 16 карти с модели за нанизване / подреждане;  4 поставки за подреждане (височина 11,5 см); 4 шнура за нанизване с дървени завършващи елементи (дължина 28 см); листовка с инструкции. Всички дървени елементи са изработени от масив бук. Играта се доставя в дървена кутия с пластмасов плъзгащ се капак (33х25х8,5 см).

Образователна стойност: Играта „Гъсенички и кулички” е идеална за развитие на фината моторика и особено тази на малките детски ръчички. Децата ще се влюбят в нанизването и подреждането на искрящите цветни мъниста. Тази дейност им помага да разпознават и сортират цветовете. Скоро децата ще напреднат и ще започнат да правят (и разпознават) редици и поредици. „Гъсенички и кулички” подобрява концентрацията, координацията око-ръка и помага за развитие на визуалното възприятие.

Предложения за игра: „Гъсенички и кулички” може да се играе по различни начини.  Децата могат да нанизват цветните мъниста, за да направят „гъсеници” или „кули”. Мънистата могат да се подреждат в произволен ред или да бъдат сортирани по цвят. В тази версия на играта съседните мъниста трябва да са с един и същи цвят, т.е. краищата трябва да съвпадат както е при доминото например.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Кактус
Възраст: 1+
Брой играчи: 1-3
 
Съдържание / материали / размери: 1 основа кактус (Ø12 х H10 см), 6 топчета за цветя (Ø 5 см), 6 диска за венчелистчета (Ø 5 х H1,5 см), 6 „трънчета” с цветни пъпки накрая (Ø1,4 х L9 см), 1 цветно зарче (3,2 x 3,2 см), листовка с инструкции за игра. Всички дървени елементи са изработени от масив бук. Доставя се в платнена торбичка. Играчката е с TUV сертификат за безопасност. 
 
Образователна стойност: Разпознаване на цветове и форми. Съотнасяне на цветове. Помага за развитие на фината моторика, тактилното възприятие и  концентрацията.
 
Предложения за игра: Децата могат да подредят венчелистчета и цветята според цвета на пъпката на трънчето. Разбира се, те могат да създадат и свой уникален цветен кактус. И двата края на трънчетата влизат в основата на кактуса. Играта може да се играе с или без цветното зарче. 
 
Предложение за игра при деца на възраст 3+
Поставете трънчетата в основата на кактуса с цветните пъпки надолу. Играчите се редуват да хвърлят зарчето. Цветът на зарчето показва коя цветна пъпка трябва да се промени. Добавянето на венчелистче и цвете от съответния цвят може да стане само когато той се падне на зарчето. 


Шишове с топки
Възраст: 1+
Брой играчи: 1
 
Съдържание / материали / размери: Дъска с 5 поставки за нанизване, изработена от масивна дървесина с лаково покритие (41,5х9х28 см); 15 цветни дървени топки (Ø 5 см).

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Дървени мъниста XXL
Възраст: 1+
Брой играчи: 1+
 
Съдържание / материали / размери: 12 връзки в 6 цвята (дължина ≈ 55 см), 48 дървени мъниста (Ø на отвора ≈ 0,5 см), дървени дискове с Ø ≈ 5см. Доставят се в  найлонова торбичка. Дори деца под 3 години могат да играят с тези големи цветни дървени мъниста и да правят красиви нанизи. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Кули от топчета
Възраст: 3+
Брой играчи: 1+
 
Продуктът е с награда Spiel Gut за висока образователна стойност, отлична изработка и дизайн. 
 
Съдържание / материали / размери: 1 кръгла дървена основа с улей за търкаляне на топките по вътрешната страна на ръба; 6 дървени колчета, всяко от които има по 6 големи дървени топчета (с диаметър 5 см), боядисани в цветовете на дъгата: червено, оранжево, жълто, светло зелено, светло синьо, виолетово. Колчетата за нанизване на топчетата са здрави и със заоблени върхове.
 
Предложения за игра: 6-те колчета могат да се изваждат от основата. Всяко дете получава по едно и се състезават кой най-бързо ще наниже топките от един цвят. Играта може да се усложни, като учителят държи и накланя дървената основа така, че топките да се търкалят по улея, а децата трябва да успеят да вземат своя цвят. 
Играчката предлага различни възможности за игра. По-малките децата могат да се упражняват да нанизват топките на колчетата, като по този начин развиват двигателните си умения, разпознаването и диференциацията на цветовете, подобряват координацията ръка-око. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Дървени мъниста
Възраст: 1+
Брой играчи: 1-6
 
Съдържание / материали / размери: 36 дървени мъниста (50х40 мм) в 3 различни форми; 12 дървени елемента в цветовете на дъгата (червено, оранжево, жълто, светло зелено, светло синьо, виолетово); 36 дървени диска (50х12 мм). Формите на отделните елементи са проектирани специално за малки детски ръчички. Те могат да бъдат стиснати и държани в ръка. Така децата опознават различните форми чрез докосване. Поставките за нанизване не са включени в комплекта! 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Ключар
Възраст: 0,8
Брой играчи: 1-5
 
Съдържание / материали / размери: 5 различни „ключалки” (10х10 см) от масивна букова дървесина, 5 различни „ключа” (дължина 16 см) от масивна букова дървесина, 1 платнена торбичка; листовка с инструкции.
 
Образователна стойност: Играта „Ключар” помага за развитието на ранните двигателни умения, насърчава координацията око-ръка и когнитивната компетентност, когато децата се опитват да извадят „ключовете” от „ключалките”.
 
Предложения за игра: Играта съдържа 5 различни пъзела „ключ в ключалка”, като всеки от тях е с различна степен на трудност, оценена от 1 до 5. Започнете играта, като предложите на детето най-лесния пъзел със степен на трудност 1. Когато детето успее да премахне ключа от ключалката, може да му дадете следващия по трудност ключ. Играта продължава, докато детето се справи с всички ключалки. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Закови го!
Възраст: 1+
Брой играчи: 1
 
Продуктът е с награда Spiel Gut за висока образователна стойност, отлична изработка и дизайн. 
 
Съдържание / материали / размери: Поставка с отвори, изработена от масивна дървесина с лаково покритие, 1 дървен чук, 8 дървени цветни „пирона”, 26x9x10 см, картонена кутия. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Кръгли табли
Възраст: 1+
Брой играчи: 1+ 
 
Съдържание / материали / размери: 5 табли в 5 различни цвята и размера (диаметър на външния ръб: 120, 165, 210, 255, 300 мм, височина 20 мм). Изработени от шперплат.

Образователна стойност: Насърчава двигателната активност на ръка и фината моторика по специален начин. Кръгът няма начало и край, поради което дейностите, свързани с редене в кръгли табли са винаги хармонични и отпускащи. Таблите са отлични за редене на мандала. При тази дейност децата развиват концентрацията и способностите да наблюдават и разграничават, което е от съществено значение в началото на обучението по математика. Таблите са идеални за сортиране по размер, цвят и количество.
 
Предложения за игра: Универсални табли за сортиране, редене, редуване, стифиране, вгнездяване и други.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Табли за игра

Комплект от 4 табли за игра и сортиране.

Включва:

1 бр. табла без отделения
Размери: 23x34 см, вътрешни размери 21,2х30 см
Таблата събира хартия A4

1 бр. с 2 отделения
Размери на таблата: 23x34 см
Размери на отделенията: 23x14,75 см

1 бр. табла с 4 отделения
Размери на таблата: 23x34 см
Размери на отделенията: 10,35x14,75 см

1 бр. табла с 2 отделения – едно за моливи и едно за хартия с формат A4.
Размери на таблата: 30x34 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

 

Табла за игра 1
Табла за игра и сортиране без отделения.
Размери: 23x34 см, вътрешни размери 21,2х30 см.
Таблата събира хартия A4.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Табла за игра 2
Табла за игра и сортиране с 2 отделения
Размери на таблата: 23x34 см
Размери на отделенията: 23x14,75 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Табла за игра 3
Табла за игра и сортиране с 4 отделения
Размери на таблата: 23x34 см
Размери на отделенията: 10,35x14,75 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Табла за игра 4
Табла за игра и сортиране с 2 отделения – едно за моливи и едно за хартия с формат A4
Размери на таблата: 30x34 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Табла за манипулации 1
Възраст: 1+
 
Продукт, разработен от Немския образователен институт KLAX.

Съдържание / материали / размери: 1 табла за игра и сортиране (модел 103 174) от бял MDF с букова рамка, 1 пластмасова кутия с капак с отвор, 3 дървени халки, 3 цветни дървени диска, 2 цветни дървени топчета (Ø 50 мм). Табла: 23x34 см

Образователна стойност: Таблите са проектирани специално за малки деца и са идеални за игри, свързани с пренасяне, подреждане, сортиране, рисуване, подреждане, редене. Децата в предучилищна възраст са особено изобретателни в начините за използване на таблите. Те обичат да сортират, подреждат, поставят различни предмети в кошници, а след това да ги поставят някъде другаде. Малките деца могат да се забавляват с това часове наред. Повтарящите се игри им помагат да структурират сетивните си възприятия. Когато децата започнат да изследват непосредственото си обкръжение, те научат повече за размерите, цветовете, формите и количествата. Продуктите тук са специално разработени в сътрудничество с немския Институт по образование Klax, за да насърчават и стимулират развитието на малките деца. Продуктите са тествани от Института Klax върху деца в предучилищна възраст.
 
Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Табла за манипулации 2
Възраст: 1+

Продукт, разработен от Немския образователен институт KLAX.

Съдържание / материали / размери: 1 табла за игра и сортиране (модел 103 174) от бял MDF с букова рамка, 1 дървена основа за нанизване на халки от различни материали. Табла: 23x34 см

Образователна стойност: Таблите са проектирани специално за малки деца и са идеални за игри, свързани с пренасяне, подреждане, сортиране, рисуване, подреждане, редене. Децата в предучилищна възраст са особено изобретателни в начините за използване на таблите. Те обичат да сортират, подреждат, поставят различни предмети в кошници, а след това да ги поставят някъде другаде. Малките деца могат да се забавляват с това часове наред. Повтарящите се игри им помагат да структурират сетивните си възприятия. Когато децата започнат да изследват непосредственото си обкръжение, те научат повече за размерите, цветовете, формите и количествата. Продуктите тук са специално разработени в сътрудничество с немския Институт по образование Klax, за да насърчават и стимулират развитието на малките деца. Продуктите са тествани от Института Klax върху деца в предучилищна възраст.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Табла за наливане 2
Възраст: 1+
 
Продукт, разработен от Немския образователен институт KLAX.

Съдържание / материали / размери: 1 табла за игра и сортиране (модел 103 174) от бял MDF с букова рамка, 1 стъклена кана (0,5 литра), 1 чаша, 1 пластмасова фуния, 1 PET бутилка (500 мл). Табла: 23x34 см

Образователна стойност: Таблите са проектирани специално за малки деца и са идеални за игри, свързани с пренасяне, подреждане, сортиране, рисуване, подреждане, редене. Децата в предучилищна възраст са особено изобретателни в начините за използване на таблите. Те обичат да сортират, подреждат, поставят различни предмети в кошници, а след това да ги поставят някъде другаде. Малките деца могат да се забавляват с това часове наред. Повтарящите се игри им помагат да структурират сетивните си възприятия. Когато децата започнат да изследват непосредственото си обкръжение, те научат повече за размерите, цветовете, формите и количествата. Продуктите тук са специално разработени в сътрудничество с немския Институт по образование Klax, за да насърчават и стимулират развитието на малките деца. Продуктите са тествани от Института Klax върху деца в предучилищна възраст.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Табла за фина моторика
Възраст: 1+

Продукт, разработен от Немския образователен институт KLAX.

Съдържание / материали / размери: 1 табла за игра и сортиране (модел 103 174) от бял MDF с букова рамка, 2 стъклени чаши (Ø 10 см), 1 купа (Ø 14 см), 1 щипка за захар от неръждаема стомана (дължина 13,5 см). Табла: 23x34 см

Образователна стойност: Таблите са проектирани специално за малки деца и са идеални за игри, свързани с пренасяне, подреждане, сортиране, рисуване, подреждане, редене. Децата в предучилищна възраст са особено изобретателни в начините за използване на таблите. Те обичат да сортират, подреждат, поставят различни предмети в кошници, а след това да ги поставят някъде другаде. Малките деца могат да се забавляват с това часове наред. Повтарящите се игри им помагат да структурират сетивните си възприятия. Когато децата започнат да изследват непосредственото си обкръжение, те научат повече за размерите, цветовете, формите и количествата. Продуктите тук са специално разработени в сътрудничество с немския Институт по образование Klax, за да насърчават и стимулират развитието на малките деца. Продуктите са тествани от Института Klax върху деца в предучилищна възраст.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

предишна 3456789101112следваща